Od dnia 01.04.2022 r. serwis internetowy nonasklep.pl zajmuje się wyłącznie promocją produktów firmy Dr.Nona i nie prowadzi działalności handlowej.

Regulamin obowiązujący do dnia 31.03.2022 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO nonasklep.pl
SPIS TREŚCI
§ 1. Definicje
§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3. Wymogi techniczne
§ 4. Zakupy w Sklepie
§ 5. Płatności
§ 6. Realizacja zamówienia
§ 7. Prawo odstąpienia od umowy
§ 8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9. Reklamacje oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 10. Dane osobowe
§ 11. Zastrzeżenia
§ 12. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1. DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem („Regulamin konta”) nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie internetowym swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot(użytkownik) kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
Sklep – sklep internetowy nonasklep.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.nonasklep.pl.
Sprzedawca – Marcin Piątkowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARPI Marcin Piątkowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8561762912, REGON: 384974977, ul. Raginisa 21/39, 71-625 Szczecin.

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Raginisa 21/39, 71-625 Szczecin.
2. Adres e-mail: kontakt@nonasklep.pl.
3. Telefon: + 48 608427049.

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE
1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest:
a) urządzenie z dostępem do Internetu,
b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Do złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4. ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar (cena brutto).
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie internetowym tj. założyć w nim indywidualne Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5. PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a) Za pośrednictwem platformy płatniczej Paynow.
b) Za pomocą karty płatniczej:
– podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
jest Blue Media S.A.,
– dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
c) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
d) Za pobraniem, tj. gotówką u Kuriera w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) do paczkomatów InPost.
7. Kupujący może odebrać towar osobiście po wcześniejszym ustaleniu.
8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku, gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a) w przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy,
b) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem,
c) sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
d) sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Raginisa 21/39, 71-625 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni,
e) konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,
f) konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru,
g) jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia,
h) w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9. REKLAMACJE ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Kupujący ma prawo dokonania reklamacji z powodu stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego, powstałego w trakcie dostawy, jego niezgodności produktu otrzymanego od Sprzedawcy z produktem zamówionym lub innych wad tego produktu, które powodują, że jest on niepełnowartościowy.
2. W przypadku stwierdzenia, iż produkt jest wadliwy lub niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty odbioru zakupionego produktu.
3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać opis wady otrzymanego od Sprzedawcy produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. O złożeniu reklamacji Konsument musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu.
4. Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu produktu lub jego kopię.
5. Koszt wysyłki reklamowanego produktu na adres Sprzedawcy ponosi Kupujący. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty wynikające z wysyłki zostaną zwrócone Kupującemu przez Sprzedawcę.
6. Złożona przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia odbioru reklamacji.
7. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie, złożona przez Kupującego zostaje uznana za zasadną.
8. W przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy i wolny od wad, natomiast w przypadku braku możliwości jego wymiany z powodu braku towaru Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny (w przypadku, gdy reklamowany przez Kupującego produkt był jedynym składnikiem zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu kosztów dostawy produktu) lub za zgodą Kupującego wymieni produkt na inny, dostępny w ofercie sklepu, mający podobne właściwości oraz cenę.
9. Różnice w wyglądzie, spowodowane m.in. ustawieniami komputera Kupującego bądź mogące wynikać z kąta padania promieni słonecznych na ekran nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.
10. Otrzymanie produktu niezamówionego przez Kupującego następuje na ryzyko Sprzedawcy i powoduje żadnych zobowiązań po stronie Kupującego.
11. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru na adres ul. Raginisa 21/39, 71-625 Szczecin.
12. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu.
13. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
– mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
– pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
– internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11. ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać)
MARPI Marcin Piątkowski
ul. Raginisa 21/39,
71-625 Szczecin
adres e-mail: kontakt@nonasklep.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN KONTA

REGULAMIN KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM nonasklep.pl
SPIS TREŚCI
§ 1. Definicje
§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3. Wymogi techniczne
§ 4. Konto
§ 5. Reklamacje oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
§ 6. Dane osobowe
§ 7. Zastrzeżenia

§ 1. DEFINICJE
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem („Regulamin konta”) nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie internetowym swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot(użytkownik) kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy nonasklep.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.nonasklep.pl.
Sprzedawca – Marcin Piątkowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARPI Marcin Piątkowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8561762912, REGON: 384974977, ul. Raginisa 21/39, 71-625 Szczecin.

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Raginisa 21/39, 71-625 Szczecin.
2. Adres e-mail: kontakt@nonasklep.pl.
3. Telefon: +48 608427049.

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
– aktywne konto e-mail,
– urządzenie z dostępem do Internetu,
– przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4. KONTO
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6.W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@nonasklep.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5. REKLAMACJE ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@nonasklep.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
– mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
– pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
– internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7. ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,
b) poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,
c) zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@nonasklep.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.