REKLAMACJE ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Kupujący ma prawo dokonania reklamacji z powodu stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego, powstałego w trakcie dostawy, jego niezgodności produktu otrzymanego od Sprzedawcy z produktem zamówionym lub innych wad tego produktu, które powodują, że jest on niepełnowartościowy.
2. W przypadku stwierdzenia, iż produkt jest wadliwy lub niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty odbioru zakupionego produktu.
3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać opis wady otrzymanego od Sprzedawcy produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. O złożeniu reklamacji Konsument musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu.
4. Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu produktu lub jego kopię.
5. Koszt wysyłki reklamowanego produktu na adres Sprzedawcy ponosi Kupujący. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty wynikające z wysyłki zostaną zwrócone Kupującemu przez Sprzedawcę.
6. Złożona przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia odbioru reklamacji.
7. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie, złożona przez Kupującego zostaje uznana za zasadną.
8. W przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy i wolny od wad, natomiast w przypadku braku możliwości jego wymiany z powodu braku towaru Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny (w przypadku, gdy reklamowany przez Kupującego produkt był jedynym składnikiem zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu kosztów dostawy produktu) lub za zgodą Kupującego wymieni produkt na inny, dostępny w ofercie sklepu, mający podobne właściwości oraz cenę.
9. Różnice w wyglądzie, spowodowane m.in. ustawieniami komputera Kupującego bądź mogące wynikać z kąta padania promieni słonecznych na ekran nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.
10. Otrzymanie produktu niezamówionego przez Kupującego następuje na ryzyko Sprzedawcy i powoduje żadnych zobowiązań po stronie Kupującego.
11. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru na adres ul. Raginisa 21/39, 71-625 Szczecin.
12. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu.
13. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
– mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
– pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
– internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a) w przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy,
b) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem,
c) sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
d) sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Raginisa 21/39, 71-625 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni,
e) konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,
f) konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru,
g) jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia,
h) w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.